Personal tools
You are here: Home Lidé Mirko Novák

Mirko Novák

Prof. Ing. Novák Mirko, DrSc.foto novak

 

Životopis:


Doc. Ing. Mirko Novák, DrSc. se narodil 29. září 1930 v Praze.

Vystudoval Vyšší průmyslovou školu strojnickou v Praze XVI, kde maturoval s vyznamenáním v r. 1948.

Dále vystudoval elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, kde složil druhou státní zkoušku v r. 1952 rovněž s vyznamenáním.

Poté pracoval po 4 roky jako asistent, resp. později jako odborný asistent na Katedře sdělovací techniky této fakulty.

Od r. 1956 začal působit jako odborný a pak vědecký pracovník v Ústavu radiotechniky a elektroniky ČSAV v Praze ve vědeckém oddělení teorie elektronických obvodů a soustav, které od r. 1960 až do r. 1974 vedl.

V r. 1961 obhájil v tomto ústavě kandidátskou disertační práci na téma: Teorie maximálně plochých frekvenčních filtrů.

Jeho odborný zájem se v těchto létech soustředil na teorii a metody syntézy frekvenčních filtrů, na teorii stability soustav, metody aproximace, zejména Čebyševova typu, na teorii soustav s rozprostřenými parametry RC a na metody návrhu mikroelektronických integrovaných obvodů a funkčních bloků.

V r. 1965 a 1966 působil jako hostující profesor na New York University, Department of Electrical Engineering, kde u Prof. M.S. Ghausiho prováděl výzkumné práce v teorii soustav s rozprostřenými parametry RC a přednášel v doktorandském studiu teorii frekvenčních transformací.

V r. 1974 obhájil doktorskou disertační práci v oblasti elektronických soustav s rozprostřenými parametry RC.

Počátkem sedmdesátých let se počal zajímat o problematiku optimalizace výrobní výtěžnosti elektronických soustav, zejména mikroelektronických a počal pracovat na problematice teorie tolerancí parametrů soustav.

V r. 1975 založil spolu s malou skupinou svých spolupracovníků z vědeckého oddělení teorie elektronických obvodů a soustav Ústavu radiotechniky a elektroniky nové vědecké pracoviště ČSAV, které se postupně stalo nynějším Ústavem informatiky a výpočetní techniky AVČR. Toto pracoviště řídil až do r. 1960 a jako vědecký pracovník v něm působí dosud ve vědeckém oddělení nelineárního modelování. Od r. 1965 je starším členem (Senior member) IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc., USA) a od r. 1988 se stal dopisujícím členem ČSAV.

R.1993 se stal členem New York Academy of Sciences a od r. 1994 je členem International Institute of Forecasters.

V r. 1994 začal působit též na Fakultě dopravní ČVUT, kde od r. 1996 vede Laboratoř spolehlivosti systémů. V r. 1998 na této fakultě obhájil docentskou habilitační práci na téma využití predikční diagnostiky pro zvýšení spolehlivosti systémů.

Během své mnohaleté vědecké činnosti se postupně zabýval:
teorií elektronických obvodů a systémů, metodami jejich analýzy a především syntézy (zejména frekvenčních filtrů), metodami počítačového návrhu mikroelektronických obvodů a funkčních bloků, teorií tolerancí a citlivosti parametrů technických soustav, jejich výrobní výtěžnosti a provozní spolehlivosti a životnosti, problematikou počítačové komunikace a informačními systémy, od r. 1985 teorií a aplikacemi umělých neuronových sítí a neuronovými informačními technologiemi, především pro použití ke zpracování signálů a predikci časových řad. V posledních létech se věnuje zejména problematice predikční diagnostiky složitějších soustav, v níž se spojují poznatky teorie spolehlivosti, tolerancí a citlivosti s predikčními metodami, využívajícími progresivní informační technologie. Je jedním ze zakladatelů československé neformální výzkumné skupiny neuronových sítí (Czechoslovak Neural Network Research Group) a vedoucím redaktorem vědeckého časopisu Neural Network World, vydávaného od r. 1991 do r. 1996 společností International Data Group, Inc., USA a nyní společně Ústavem informatiky a výpočetní techniky AVČR a ČVUT v Praze, Fakultou dopravní.

Je členem mezinárodních vědeckých rad dalších dvou významných vědeckých časopisů (Neural Networks a International Journal on Circuit Theory and Applications.

Byl předsedou mezinárodních vědeckých konferencí NEURONET ‘90, NEURONET ‘93 , NEURO-WORKSOP 95 a IEEE NEURO-FUZZY 1995 a členem organizačního výboru mezinárodní vědecké konference TRANSPORTATION IN THE REGION OF CENTRAL EUROPE, 1997.

Je členem vědecké rady Fakulty dopravní ČVUT v Praze a členem konkurzní komise Vojenské akademie v Brně.

Doc. Ing. Mirko Novák, DrSc vychoval více než 60 desítek vědeckých aspirantů a doktorandů.

Napsal více než 460 vědeckých prací, z toho přes 120 výzkumných zpráv, téměř 100 vědeckých článků, přes 20 odborných knih v češtině, angličtině, a v ruštině a přednesl přes 180 vědeckých přednášek a referátů na konferencích sympoziích a seminářích v ČR, SR, Německu, Holandsku, Francii, Anglii, Itálii, Rusku, Ukrajině, Lotyšsku, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Švýcarsku, Švédsku, Dánsku, USA, a v Kanadě.

Od r. 1993 vedl výzkumné týmy, pracující na vědeckých grantech GAČR (od r.1993 do r. 1995 grant č. 101/93/430, od r. 1995 do r. 1997 grant č.102/95/1311 as od r. 1996 do r. 1998 grant č. 102/96/0183).

V r. 1994 se podílel na založení Laboratoře aplikované informatiky ČVUT v Praze, Fakulty dopravní.

V r. 1996 předložil spolu s několika dalšími pracovníky z Fakulty dopravní projekt do programu MŠMT na podporu rozvoje vědy na vysokých školách. Tento projekt byl pod č. VS 96038 spolu s dalšími 4mi projekty z jiných fakult ČVUT ministerstvem přijat. Od léta 1996 vede takto založenou Laboratoř spolehlivosti systémů na ČVUT v Praze, Fakultě dopravní a podílí se na jejím budování. Od r. 1997 přešel v této souvislosti na plný úvazek na tuto fakultu.

Přednášel v r. 1965 a 1966 na New York University, Department of Electrical Engineering v New Yorku, dále pak několik let na FJFI ČVUT, na FEL ČVUT, na ZČU v Plzni a v postgraduálních kurzech na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT.

Na ČVUT v Praze, FD přednáší od r. 1996 předmět řádného studia Bezpečnost a spolehlivost systémů a volitelný předmět Neuronové sítě.

V poslední době se též zabývá problematikou stárnutí umělých neuronových sítí a degradačními mechanizmy na ně působícími a možností využití biologických zpětných vazeb a predikční diagnostiky ke zvýšení spolehlivosti interakcí mezi lidským operátorem (řidičem, pilotem, dispečerem) a umělým, zejména technickým systémem. V této oblasti spolupracuje zejména s Prof. MUDr. J. Faberem, DrSc z neurologické kliniky Lékařské fakulty UK.

Oblasti vědeckého zájmu • teorie systémů, zejména elektronických,
 • teorie elektronických obvodů, metody jejich analýzy a především syntézy (zejména frekvenčních filtrů),
 • teorie stability dynamických soustav,
 • metody aproximace funkcí,
 • metody počítačového návrhu mikroelektronických obvodů a funkčních bloků,
 • teorie tolerancí a citlivosti parametrů technických soustav, jejich výrobní výtěžnosti a provozní spolehlivosti a životnosti,
 • problematika počítačové komunikace a informační systémy,
 • teorie a aplikace umělých neuronových sítí a neuronové informační technologie, především pro použití ke zpracování signálů a predikci časových řad,
 • teorie a metody optimalizace dopravních systémů,
 • problematika predikční diagnostiky složitějších soustav,
 • problematika spolehlivosti interakce lidského operátora s umělým systémem.


Členství v redakčních radách vědeckých časopisů • Vedoucí redaktor vědeckého časopisu Neural Network World, vydávaného od r. 1991 do r. 1996 společností International Data Group, Inc., USA a nyní společně Ústavem informatiky AVČR a ČVUT v Praze, Fakultou dopravní.
 • Člen mezinárodní vědecké rady vědeckého časopisu Neural Networks, vydávaného v USA
 • Člen mezinárodní vědecké rady vědeckého časopisu International Journal on Circuit Theory and Applications, vydávaného v Anglii. • Publikace:


  [[1]…Novák M.: Integrované funkční bloky, SNTL, Praha, 1978 (in Czech)

  [2]…Novák M.: Integrated Functional Blocks, Elsevier Scientific Publ. Co., Amsterdam, 1980

  [3]…Novák M.: Teorie tolerancí soustav, Praha , Academia, 1987, 265 str. , (in Czech)

  [4]…Novák M., Pelikán E.: Theoretical Aspects of Neurocomputing, World Scientific, Singapore, 1991

  [5]…Novák M., Kufudaki O., Pelikán E., Šebesta V., Moos P., Musílek P.: Umělé neuronové sítě, C.H. Beck, Praha, 1998, (in Czech)

  Články - Papers:

  [6]…Novák M.: Optimalizovaná syntéza tolerancí, Slaboproudý obzor, Vol.38, 1977 No.11 pp.507-510, (in Czech)

  [7]…Novák M., Šebesta V.: The Direct Method of Design, Centering Problems of Information and Control Theory Vol.9, 1980 No.4 pp.275-285

  [8]…Novák M.: Regions of Acceptability of Dynamic Systems, Kybernetika, 1983

  [9]…Novák M.: Oblasti přijatelnosti parametrů elektronických soustav, Slaboproudý obzor, Vol.46, 1985, No.7, pp. 313-319, (in Czech)

  [10]…Novák M.: Optimalizace tolerancí parametrů technických soustav a celku z hlediska výrobní a provozní ekonomie, Strojírenství, Vol.36, 1986, No.11, pp.646-655, (in Czech)

  [11]…Novák M.: Optimalizace životnosti soustav s pomocí metod teorie tolerancí, Slaboproudý obzor, Vol.49, 1988, No.1, pp. 32-35, (in Czech)

  [12]…Novák M., Otčenášek P.: Diagnostika a optimalizace tolerancí parametrů jaderných zařízení, Jaderná energie, Vol.34, 1988, No.9, pp.320-326, (in Czech)

  [13]…Novák M.: System Life-curves, Acceptability Regions and Reliability, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, March/April, Vol.20, 1990, No.2, pp.498-502

  [14]…Novák M., Šebesta V.: Optimization of Neural Network Training by Design Centering, Neural Network World, Vol.2, 1992, No.2, pp.191-202

  Přednášky - Lectures:

  [15]…Novák M.: Noncascade Selective Networks Proceedings of the 1976 European Conference on Circuit Theory and Design, Genova, Italy, September 7-10 1976 pp.453-461

  [16]…Novák M.: Experiences with the Synthesis of Tolerances Instituto Elettrotecnica ed Elettronica Politecnico di Milano, Italy, September 10, 1976

  [17]…Novák M.: Zkušenosti při řešení úlohy syntézy tolerancí na samočinném počítači, In:Sbornik II. konference o elektrických obvodech, 1976 Praha, ČSVTS - ČVUT, 1976, pp.203-204, (in Czech)

  [18]…Novák M.: Experiences with Computer Aided Tolerance Synthesis Group on Simulation, Optimization, and Control, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, August 16, 1977

  [19]…Novák M.: Noncascade Active Filter Structures SSCT '77, Kladno, September 5-8, 1977

  [20]…Novák M., Komínek Z.: Synthesis of Tolerances SSCT '77, Kladno, September 5-8, 1977

  [21]…Novák M.: Syntéza přenosových funkcí u nekaskádních filtrů, Postgradualní kurs "Filtrační obvody" – ČSVTS, FEL ČVUT, ČSVTS Tesla Strašnice, ÚV ČSVTS , Praha, November 16, 1977, (in Czech)

  [22]…Novák M., Hrubý J., Komínek Z.: Toleranzgebiete der aktiven RC - Funktionblöcke 11. Fachkolloquium "Informationstechnik" TU Dresden, Germany,:January 25-27, 1978, (in German)

  [23]…Novák M.: The Role of Design Centering in the Synthesis of Tolerances 6th Colloquium of Microwave Communication, Budapest, Hungary, August, 1978

  [24]…Novák M.: Die Verbesserung der Effektivität der Toleranzvekteroptimierung In: Sborník statí - 23.Internationale Wissenschaftliche Kolloquium - TH Ilmenau, Germany, October 30-November 3 1978 pp.141-143, (in German)

  [25]…Novák M., Komínek Z., Hrubý J.: Toleranzgebiete der einfachen aktiven RC Funktionenblöckerm, Hochschule fuer Verkehrswessen F. List, Dresden, Germany, 1978, (in German)

  [26]…Novák M.: Statistická optimalizace návrhu elektronických soustav, Kolokvium o teorii elektrických obvodů - ÚRE ČSAV, Praha, November 29, 1978, (in Czech)

  [27]…Novák M.: Počítačové metody statistického návrhu elektronických obvodů, Konference "Elektronické obvody" ČVUT, Praha, September 10-14, 1979, (in Czech)

  [28]…Novák M., Šebesta V.: Statistická analýza tolerancí, 4. seminář o experimentálním modelování a řešení pravděpodobnostních problémů Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, DVP Liblice, September 10-14, 1979, (in Czech)

  [29]…Novák M., Pavlik P.: Modelling of Probabilities of System Parameter Deviations, 1980 European Conference on Circuit Theory and Design, Warszawa, Polen, September 2-5, 1980

  [30]…Novák M.: Simulation der statistischen Eigenschaften von massproduzierten Systemen, Konference INFO 81, Neubrandenburg, Germany, March 23-26, 1981, (in German)

  [31]…Novák M.: Probleme der Toleranzen und Zuverläessigkeit technischer Systeme, In:26.Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, October 26-30 1981, Techn. Hochschule Ilmenau, Germany,1981 pp.139-140, (in German)

  [32]…Novák M.: Počítačové metody optimálního návrhu tolerancí, výrobní výtěžnosti a provozní spolehlivosti, Konference k 275.výročí ČVUT, Praha, June 26-July 1, 1982, (in Czech)

  [33]…Novák M., Čajka J., Šebesta V.: Statistical Tolerance Optimization, SSCT '82, Praha, July 12-16, 1982

  [34]…Šebesta V., Čajka J., Novák M.: Efficient Method of Circuit, Design Centering and Tolerancing, Proceedings SSCT '82, Praha, July 12-16, 1982, ÚRE ČSAV

  [35]…Novák M., Šimek M., Šiška J.: Tolerances in Nonlinear Logic Circuits, 7th Colloquium on Microwave Communication, Budapest, Hungary, September 6-10, 1982

  [36]…Novák M.: Statistical Approach to System Parameter Synthesis, COMPSTAT '82, Toulouse, France, August 30-September 3, 1982

  [37]…Novák M., Šebesta V.: Teorie tolerancí technických soustav, Přednáška na zasedání Rady stěžejního směru III-9, Automatizace vědeckých výzkumů, Praha, January 26, 1984, (in Czech)

  [38]…Novák M.: Problémy tolerancí a životnosti technických soustav, 6.celostátní konference "Systémové inženýrství SI 84", Karlovy Vary, 15-18.5. 1984, (in Czech)

  [39]…Novák M.: System Lifecurves Acceptability Regions and Reliability, In: 1-st Annual Report of Czechoslovak Neural Network Society Prague, CSNNS - ÚIVT ČSAV, 1991,pp.174-17

  [40]…Novák M., Šimek M., Šiška J.: Application of the Theory of Catastrophes for the Analysis of Logic Networks Tolerances, 5th International Symposium on Network Theory - ETAN, Sarajevo, Yugoslavia, September 4-7, 1984

  [41]…Novák M., Šimek M., Šiška J.: Analýza oblasti přijatelnosti logických funkčních bloků, Seminář "Návrh obvodů počítačem", Praha, září 1984, Tesla VÚST, .50 p., (in Czech)

  [42]…Novák M., Šimek M.: Statistical Design of Functional Blocks with Hysteresis European Conference on Circuit Theory and Design - ÚRE ČSAV, Praha, 1985

  [43]…Novák M.: System Reliability Optimization and Tolerance Theory, 8th Colloquium on Microwave Communication, Budapest, August 25-29, 1986

  [44]…Novák M.: Catastrophe Theory as a Tool for Statistical Analysis of Systems, Conference "COMPSTAT 86", Roma, Italy, September 1-5, 1986

  [45]…Novák M., Skalický A., Šebesta V.: Metody teorie tolerancí soustav, Zasedání vědeckého kolegia technické kybernetiky a elektrotechniky ČSAV, Praha, 19.6.1987, (in Czech)

  [46]…Novák M.: Tolerance Problems in Neural Networks, Seminary of ECPD, University of Belgrade, Belgrade, Yugoslavia, June 3-4, 1991

  [47]…Novák M., Šebesta V.: Optimalizace návrhu vrstevnaté sítě centrováním, Seminář čs. spolku pro neuronové sítě – ÚIVT ČSAV, Praha, ČR, 4.4. 1992, (in Czech)

  [48]…Novák M.: Tolerance Problems in Artificial Neural Networks, Conference Measurement '92, Smolenice, May 18-20, 1992, Bratislava, SAV, 1992, pp.100-101

  [49]…Šebesta V., Novák M.: Neural Network Learning by Tolerance Optimization, Proceedings of 2nd Conference on Fuzzy Logic and Neural Networks - IIZUKA '92, Iizuka, Japan, July 17-22, 1992, Fuzzy Logic Systems Institute (FLSI), pp.181-184

  [50]…Šebesta V., Novák M.: Tolerance parametrů umělých neuronových sítí, Symposium o umělých neuronových sítích, jejich filozofii a možnostech aplikaci v ekologii a vodohospodářství, Praha, ČR, 8-9.10.1992, Praha, ČSVTS VUV TGM, (in Czech)

  [51]…Novák M.: Zvláště stabilní systémy, Spolek pro neuronové sítě při ÚIVT AV ČR, Praha, ČR, 10. května 1993, (in Czech)

  [52]…Novák M.: Theory of Reliable Systems Based on Tolerance Prediction, Dexa '93, Prague, ČR, September 6-8, 1993

  [53]…Šebesta V., Novák M.: Utilization of GUHA Method for the Determination of Relevant Markers for the Neural Network Training, 5th International Conference on Soft Computing IIZUKA '98, Iizuka, Japan, 1998

  [54]… Pelikán E., Novák M., Přibyl P.: Prediction of Traffic Load for Road Transport Classification and Control, International Symposium on Forecasting ISF '98, Edinburg, June 1998

  Výzkumné zprávy - Research Reports:

  [55]…Novák M.: Rozbor tolerancí a cen lineárních selektivních obvodů výzkumná zpráva: Z-800 Praha, ÚRE ČSAV, 1976, (in Czech)

  [56]…Novák M., Komínek Z.: Problémy určeni optimálních tolerančních vektorů výzkumná zpráva: V-14 Praha, CVS ČSAV, 1977, (in Czech)

  [57]…Novák M., Komínek Z., Šebesta V.: Statistická optimalizace návrhu složitých soustav výzkumná zpráva: V-27 Praha, ČVS ČSAV, 1979, (in Czech)

  [58]…Novák M., Húsek D.: Anotovaná dokumentace literatury v oblasti teorie tolerancí a citlivosti, výzkumná zpráva: V-49, Praha, CVS ČSAV, 1979, (in Czech)

  [59]…Novák M., Šebesta V.: Optimalizace výrobních výtěžnosti valivých ložisek, výzkumná zpráva: V-46, Praha, CVS ČSAV, 1979, (in Czech)

  [60]…Šebesta V., Komínek Z., Novák M.: Statistická optimalizace návrhu složitých soustav, výzkumná zpráva č. VZ-27, Praha, CVS ČSAV, 1979, (in Czech)

  [61]…Novák M.: Problémy teorie tolerancí, výzkumná zpráva č. V-55 Praha, SVT ČSAV, 1980, (in Czech)

  [62]…Šebesta V., Novák M.: Tolerance výrobní výtěžnosti valivých ložisek, výzkumná zpráva č. VZ-46, Praha, CVS ČSAV, 1980, (in Czech)

  [63]…Novák M.: Oblasti přijatelnosti u technických soustav, výzkumná zpráva č. V-113, , SVT ČSAV, Praha, 1982, (in Czech)

  [64]…Novák M.: Problematika tolerancí parametrů, spolehlivosti a životnosti soustav, výzkumná zpráva č. V-127, SVT ČSAV, Praha, 1983, (in Czech)

  [65]…Novák M., Šimek M., Šiška J.: Analýza oblasti přijatelnosti u logických funkčních bloků, výzkumná zpráva č. V-126, SVT ČSAV, Praha, 1983, (in Czech)

  [66]…Novák M., Šebesta V.: Teorie tolerancí, její metody a uplatnění, výzkumná zpráva č. V-142 SVT ČSAV, Praha, 1983, (in Czech)

  [67]…Novák M., Skalický A., Šebesta V.: Optimalizace výrobní výtěžnosti oběžných kol vodních čerpadel, výzkumná zpráva č. V-175, SVT ČSAV, Praha, 1985, (in Czech)

  [68]…Šebesta V., Kocher J., Novák M., Skalický A.: Optimalizace výrobní výtěžnosti oběžných kol odstředivých čerpadel, výzkumná zpráva č.VZ-175 (DVZ-2398/86 - Sigma Olomouc), Praha, SVT ČSAV, 1986, (in Czech)

  [69]…Novák M.: Koncepce systémů s mimořádnou spolehlivostí, výzkumná zpráva č. VZ-543, Praha, ÚIVT ČSAV, 1992, (in Czech)

  [70]…Novák M.: Základy teorie provozní spolehlivosti a opravitelnosti systémů (Výzkumná zpráva ke grantu č. 101/93/0430: Teorie a metody návrhu systémů se zvýšenou spolehlivostí), výzkumná zpráva č. VZ-569 Praha, ÚIVT AV ČR, 1993, 20 p., (in Czech)

  [71]…Novák M.: Application of Progressive Information Technologies in Transportation, sborník konference "Transportation in the Region of Central Europe", FD ČVUT, Prague, November 1997, p. 69-72

  [72]…Pelikán E., Novák M.: Short Term Traffic Flow Prediction, Proceedisngs of the Conference "Transportation in the Region of Central Europe", FD ČVUT, Praha, listopad 1997, 79-81

  [73]…Novák M.: Souhrnná zpráva o průběhu prací na grantu č. 101/93/0430 "Teorie a metody návrhu systémů se zvýšenou spolehlivostí" v r. 1993, výzkumná zpráva č. VZ-574 Praha, ÚIVT AV ČR, 1994, 15 p., (in Czech)

  [74]…Novák M.: Teorie systémů se zvýšenou odolností vůči náhlým změnám (pro grant č.101/93/0430 Grantové agentury ČR), výzkumná zpráva č VZ-589 Praha, ÚIVT AV ČR, 1994, 8 p., (in Czech)

  [75]…Novák M., Vydra L.: Spolehlivost učení neuronových sítí a jejich přeučení výzkumná zpráva č. LSS 10/97, LSS FD ČVUT, Praha, 1997, (in Czech)

  [76]…Novák M.: Zpráva o řešení projektu č. VS 96038 MŠMT “Signály, procesy a faktory spolehlivosti v náročných systémech, zejména dopravních“ v průběhu r. 1997, Výzkumná zpráva č.: LSS 17/97, LSS FD ČVUT, Prague, 1997, (in Czech)

  [77]…Novák M.: O spolehlivosti predikční diagnostiky výzkumná zpráva č.: LSS-20/97, LSS FD ČVUT, Praha, 1997, (in Czech)

  [78]…Novák M.: Průběžná zpráva o řešení grantu č. 102/96/0183 ”Postupy pro zvýšení spolehlivosti systémů na základě predikční diagnostiky” Grantové agentury ČR v r. 1997, výzkumná zpráva č. LSS 24/97, LSS FD ČVUT, Praha, 1997, (in Czech)

  [79]…Novák M.: Spolehlivost informačních systémů, výzkumná zpráva LSS FD ČVUT č. LSS 19/97, Praha, 1997, (in Czech)

  [80]…Novák M.: O spolehlivosti predikční diagnostiky, výzkumná zpráva LSS FD ČVUT č. LSS 20/97, Prague, 1997, (in Czech)

 

 
Akce dokumentů
Document Actions
« April 2024 »
April
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930