Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Ústav Laboratoře Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní

Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní

 

Charakteristika služeb Normativní dokumenty Dokumenty ke stažení Seznam certifikátů Kontakty

Certifikační orgán pro výrobky při Fakulty dopravní (dále jen COV FD) byl zřízen na základě rozhodnutí Akademického senátu Fakulty dopravní ČVUT. COV FD zaujímá v rámci organizační struktury fakulty stejné postavení jako katedra.

COV FD provádí certifikaci shody pro výrobky z oblasti železniční zabezpečovací techniky. COV FD má zaveden systém jakosti podle ČSN EN 45 011. Nabízí zákazníkům tři druhy služeb:

  Služba Certifikační schéma
1. Posuzování shody železničních zabezpečovacích zařízení s požadavky normy nebo jiného dokumentu POSTUP IN 2008/18
2. Posuzování shody součástí interoperability POSTUP IN 2008/19
3. Ověřování subsystémů evropského železničního systému POSTUP IN 2008/20

 


Charakteristika služeb

1. Posuzování shody železničních zabezpečovacích zařízení s požadavky normy nebo jiného dokumentu

COV FD udělí certifikát o shodě výrobku s požadavky příslušné normy/dokumentu na základě zkoušek provedených akreditovanými zkušebními laboratořemi, resp. funkčních zkoušek provedených COV FD dle podmínek stanovených žadatelem a/nebo posouzení dokumentace. COV FD provádí posouzení shody výrobků specifikovaných v Příloze č. 1 s požadavky normy nebo jiného dokumentu; příslušné normy a jiné dokumenty specifikuje v podané žádosti žadatel podle seznamu norem uvedených také v Příloze č. 1.

Postup certifikace pro tuto službu provádí COV FD podle interního dokumentu POSTUP IN 2008/18 „Postup posuzování shody železničních zabezpečovacích zařízení s požadavky normy nebo jiného dokumentu“.

COV FD může vydat dvě varianty certifikátů, lišících se dobou platnosti:

 • V případě, že žadatel žádá o posouzení prototypu výrobku, COV FD neprovádí žádné další dozory a kontroly výrobku. COV FD vydá „Certifikát shody s normou nebo jiným dokumentem“. Na certifikátu není uvedena doba platnosti, certifikát platí pouze pro jednoznačně identifikovaný výrobek.

   

 • V ostatních případech (hromadná produkce výrobku) COV FD provádí následné dozory a kontroly výrobku podle postupu POSTUP IN 2008/16 „Postup provádění dozorového auditu“ a příručky jakosti. COV FD vydá „Certifikát shody s normou nebo jiným dokumentem“. Certifikát má uvedenu dobu platnosti 5 let. Jestliže nebyla provedena žádná úprava, platnost certifikátu může být prodloužena na další dobu platnosti. Žadatel musí písemně požádat o toto prodloužení a musí písemně doložit, že nebyla na výrobku provedena žádná taková úprava. COV FD provede mimořádnou dozorovou návštěvu se zaměřením na prověření shody výrobku s předloženou dokumentací a podle výsledku vydá prodloužení na další dobu platnosti. Tento postup může být znovu opakován.

   

K nahlédnutí je vzor vydávaného Certifikátu shody s normou nebo jiným dokumentem.

Specifický postup pro posouzení dle Směrnice SŽDC č. 34

V případě postupu dle dokumentu Směrnice SŽDC č. 34 se provádí minimálně hodnocení v souladu s normami ČSN EN 50 129, ČSN EN 50 128, ČSN EN 50 126. Další normy a normativní dokumenty, podle kterých bude provedeno hodnocení, uvede žadatel o certifikaci v žádosti.

Postup hodnocení dle norem ČSN EN 50 129, ČSN EN 50 128, ČSN EN 50 126 je uveden v dokumentech:

 • POSTUP IN2008/06 - Postup hodnocení SW dle ČSN EN 50 128
 • POSTUP IN2008/07 - Postup posuzování železničních zabezpečovacích systémů dle požadavku norem ČSN EN 50 126, ČSN EN 50 129

COV FD vydá zároveň s Certifikátem posouzení shody také Zprávu o hodnocení bezpečnosti výrobku dle článku 12 Směrnice SŽDC č. 34, kterou podepisuje vedoucí COV FD.

 

S detaily dalších postupů se může zákazník seznámit na požádání.

 


2. Posuzování shody součástí interoperability

V rámci posuzování součásti subsystému „Řízení a zabezpečení“ bude prokázáno zajištění splnění příslušných základních technických požadavků na součásti subsystému „Řízení a zabezpečení“ podle příslušných technických specifikací interoperability (TSI).

Postup certifikace pro tuto službu provádí COV FD podle interního dokumentu POSTUP IN 2008/19 "Postup posuzování shody součástí interoperability".

Posuzování shody součástí interoperability se provádí podle §4, §5 a Přílohy 1. NV č. 133/2005 ve znění pozdějších předpisů a dle kapitoly 6.1 dokumentu Rozhodnutí Komise 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního železničního systému, ve znění Rozhodnutí komise 2007/153/ES pro konvenční železniční systém nebo dle kapitoly 6.1 dokumentu Rozhodnutí Komise 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému, ve znění Rozhodnutí komise 2007/153/ES pro vysokorychlostní železniční systém a dále dle vyhlášky MD č. 352/2004 Sb o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému.

Příslušné TSI stanovují, jaké specifické postupy (moduly) budou aplikovány na příslušný posuzovaný prvek interoperability a vůči jakým základním požadavkům a specifikacím musí posuzovaná součást vyhovovat. Výběr specifických modulů spočívá na žadateli, viz Formulář žádosti. Seznam postupů, detaily jednotlivých postupů a požadavky jsou součástí příručky jakosti a interních postupů a jsou k dispozici zákazníkovi k nahlédnutí na požádání.

Pro součásti interoperability vydává COV FD následující certifikáty:

 • Certifikát o přezkoušení typu
 • Certifikát o shodě s technickými specifikacemi interoperability nebo o shodě s evropskými specifikacemi.

K nahlédnutí je vzor vydávaného Certifikátu o přezkoušení typu součásti interoperability a Certifikátu o shodě součásti interoperability.

 


3. Ověřování subsystémů evropského železničního systému

Ověřování subsystému je certifikační postup, kterým na požádání osoby odpovědné za zadání návrhu, konstrukce, provedení a uvedení subsystému do provozu, nebo za provozování subsystému nebo jejího zplnomocněného zástupce, usazených ve Společenství, kteří mají právní zájem na ověření subsystému (provozovatel subsystému), COV FD posuzuje shodu a potvrzuje, že posuzovaný subsystém:

 • vyhovuje ustanovení vztažných právních předpisů, předpisů Evropské unie a požadavkům technických specifikací interoperability pro provozování subsystému,
 • vyhovuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána.

Postup certifikace pro tuto službu provádí COV FD podle interního dokumentu POSTUP IN 2008/20 „Postup ověřování subsystémů evropského železničního systému“.

Posuzování shody subsystému se provádí podle §6, §6a a Přílohy 2. NV č. 133/2005 ve znění pozdějších předpisů a dle kapitoly 6.2. Rozhodnutí Komise 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského konvenčního železničního systému, ve znění Rozhodnutí komise 2007/153/ES pro konvenční železniční systém nebo dle kapitoly 6.2. Rozhodnutí Komise 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ transevropského vysokorychlostního železničního systému, ve znění Rozhodnutí komise 2007/153/ES pro vysokorychlostní železniční systém a dále dle vyhlášky MD č. 352/2004 Sb o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému.

Výběr postupů (modulů) posuzování shody z možností výběru specifikovaných v konkrétní technické specifikaci interoperability pro použití v konkrétním postupu posuzování subsystému provádí provozovatel subsystému a požaduje jej u COV FD, viz Formulář žádosti. Jednotlivé postupy (moduly) jsou stanoveny v interních dokumentech, se kterými se může zákazník seznámit po dohodě s COV FD.

Pro posuzované subsystémy vydává COV FD následující certifikáty:

 • certifikát o přezkoušení typu subsystému
 • certifikát o ověření subsystému.

K nahlédnutí je vzor vydávaného Certifikátu o přezkoušení typu subsystému a Certifikátu o ověření sybsystému.

COV FD zohlední při vydání certifikátu o přezkoumání typu subsystému a certifikátu o ověření subsystému vydaná prozatímní stanoviska o přezkoumání typu subsystému nebo prozatímní stanoviska o ověření subsystému a provede kontrolu, zda

 • pro ověřovaný subsystém bylo vystaveno prozatímní stanovisko v etapě návrhu nebo výroby,
 • výroba subsystému odpovídá návrhu, pro který bylo vystaveno prozatímní stanovisko, pokud stanovisko nebylo vystaveno v etapě výroby,
 • ostatní prvky návrhu a výroby, které nebyly předmětem posouzení v rámci vydání prozatímního stanoviska v etapě návrhu nebo výroby, odpovídají technickým specifikacím interoperability.

V příloze Certifikátu bude konstatováno, že projekt je v souladu s právními předpisy a technickou dokumentací a uvedeny všechny neodvolané výhrady COV FD zapsané během provádění činností při posuzování shody; přílohou certifikátu jsou zprávy o prohlídce a o auditu vyhotovenými COV FD v souvislosti s jejími úkoly.

Prozatímní stanoviska jsou vydávána bez odkazu na akreditaci COV FD. COV FD akceptuje jiná Prozatímní stanoviska vydaná autorizovanou/notifikovanou osobou.

 


Seznam normativních dokumentů:

 

Seznam souvisejících normativních dokumentů je k dispozici jako Příloha 1.

 


Dokumenty ke stažení:

 

Žádost o certifikaci zadost.doc
Ceník cenik.doc
Práva a povinnosti žadatelů prava.doc

 


Seznam vydaných a odejmutých certifikátů:

 

Seznam vydaných certifikátů

Seznam odejmutých certifikátů

Seznam pozastavených certifikátů

 


Kontakty:

 

Certifikační orgán pro výrobky při Fakultě dopravní
Konviktská 20
110 00 Praha 1

Jméno Funkce Telefon E-mail
Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc. vedoucí COV FD 2 2435 9549 votruba@fd.cvut.cz
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek zástupce vedoucího COV FD 2 2435 9631 svitek@fd.cvut.cz
Ing. Vít Fábera, Ph.D. manažer jakosti 2 2435 9555 fabera@fd.cvut.cz
Ing. Martin Leso, Ph.D. hodnotitel 2 2435 9555 leso@fd.cvut.cz
Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský hodnotitel 2 2435 9530 brandejsky@fd.cvut.cz
Ing. Milan Marvan hodnotitel    
Lucie Zítková administrativní pracovnice 2 2435 9541 zitkova@fd.cvut.cz

Akce dokumentů
« prosinec 2018 »
prosinec
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31